Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
30-08-1920
Samenvatting van beschikkingen over voorschotten door de staat

'Koninklijk besluit houdende samenvatting van de beschikkingen aangaande de voorschotten langs bestuurlijken weg in mindering van de oorlogsschade en de overeenkomsten' - Belgisch Staatsblad, 7/10/1920, blz. 8090-8093

SITUERING:
Naar artikels 12 en 13 van dit Koninklijk Besluit wordt verwezen in het Landbouwherstellingscontract, de overeenkomst waarmee de geteisterde landbouwer zich ertoe verbond zijn gronden terug bebouwbaar te maken in ruil voor een vergoeding, die een voorschot uitmaakte van de totale oorlogsschadevergoeding die hij van de Rechtbank voor Oorlogsschade zou ontvangen.

Artikel 12 en artikel 13 waren overgenomen uit het Koninklijk Besluit ‘Voorschotten betaald tot uitvoering der landbouwherstellingscontracten op afrekening van vergoedingen voor oorlogsschade’ van 1/03/1920 (Belgisch Staatsblad, 13/03/1920, blz. 1994).


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
6) Voorschotten in mindering op de vergoedingen voor oorlogsschade, betaald in uitvoering van de contracten voor landbouwherstel
Art. 12: De sommen betaald in uitvoering van de contracten die de Ministers van Landbouw en Binnenlandse Zaken in naam van de Staat sluiten hetzij met de eigenaar, hetzij met de eigenaar en de huurder van gronden in de verwoeste gewesten, bestemd voor het dekken van de onkosten voor het weer bebouwbaar maken van gezegde gronden, worden aanzien als voorschotten in mindering op de vergoeding die door de rechtbank voor oorlogsschade zal toegekend worden voor het herstel van de schade.
Art. 13: De data van betaling en het bedrag worden in de contracten voorzien, volgens vooraf vastgestelde regels.
De betaling gebeurt volgens de gewone wijzen vastgesteld voor voorschotten langs bestuurlijke weg.

Art. 26: De  Ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw worden met de uitvoering van dit besluit gelast.