Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
09-04-1919
Dienst der Verwoeste Gewesten

Besluit 'Dienst der verwoeste gewesten - Instelling' - Belgisch Staatsblad, 22-23/04/1919, blz. 1660

SITUERING:
Dit besluit voorzag in de oprichting van de Dienst der Verwoeste Gewesten om de uitvoering mogelijk te maken van de wet op de aanneming van de gemeenten van 8/04/1919. De Dienst der Verwoeste Gewesten functioneerde aanvankelijk binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en stond onder het rechtstreekse gezag van de minister (zie art. 1). Later zou de dienst worden overgeheveld naar het nieuwe Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken.
Naast de uitvoering van de wet van 8/04/1919 op de aanneming van de gemeenten had hij de volgende bevoegdheden. Hij regelde het beheer van de kredieten die de regering ter beschikking stelde voor de wederopbouw, ondersteunde de werking van het Koning Albertsfonds, trof maatregelen in verband met de terugkeer van de vluchtelingen en coördineerde de samenwerking tussen de verschillende spelers die actief waren in de wederopbouw, zowel de openbare besturen als de private instellingen. (zie art. 2)
De Dienst der Verwoeste Gewesten stond onder leiding van een algemene bestuurder, die werd bijgestaan door een algemene opziener en een bestuurder. Het besluit blijft vaag over de interne structuur van de dienst, het stipuleert enkel dat de Minister van Binnenlandse Zaken de functies creëerde die volgens hem noodzakelijk waren.  (zie art. 3)


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
Gezien de wet van 8 april 1919 op de nationale aanneming van de gemeenten en het herstel van de verwoeste gewesten,
Vanuit de overweging dat het noodzakelijk is een bestuurlijke dienst in te richten die deze wet [uitvoert] en voorziet in de nieuwe plichten die de Minister van Binnenlandse Zaken zijn opgelegd tegenover de verwoeste gewesten en hun bevolking,

Art. 1: Er wordt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een dienst der verwoeste gewesten ingesteld, die rechtstreeks onder het gezag van de minister staat.
Art. 2: Deze dienst heeft in het bijzonder de volgende bevoegdheden:
1. De toepassing van de wet van 8 april 1919
2. De regeling van het gebruik van de kredieten die de minister ter beschikking heeft voor het herstel
3. Het vergemakkelijken en steunen van de taak die het Koning Albertsfonds kreeg toegewezen bij Koninklijk Besluit van 23 september 1916 en het uitoefenen van de bevoegdheden die de Minister van Binnenlandse Zaken toegewezen kreeg in verband met deze openbare instelling
4. Alle maatregelen treffen die nodig zijn om de verdreven inwoners te doen terugkeren en te huisvesten
5. De nodige relaties onderhouden met de andere openbare besturen die betrokken zijn bij het herstel
6. Het verzekeren van de samenwerking tussen de bestuurlijke overheden en de private instellingen die werkzaam zijn in het kader van het herstel

Art. 3: De Dienst der verwoeste gewesten wordt onder leiding geplaatst van een diensthoofd, bij het Departement van Binnenlandse Zaken gerangschikt als algemeen bestuurder. Hij wordt bijgestaan door een algemeen opziener en een toegevoegde die de graad van bestuurder heeft.
(…)
De Minister van Binnenlandse Zaken richt de verdere onderverdeling van de dienst in, volgens de noden die zich voordoen. Hij stelt de functies vast, (…) en benoemt en ontslaat hun titelvoerders.
Art. 4 – 5
Art. 6: De wedden, vergoedingen, reiskosten en bestuurlijke uitgaven van deze dienst worden overgebracht op de begroting van Binnenlandse Zaken.
Art. 7