Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
23-09-1916
Koning Albertsfonds

Besluitwet 'Voorlopige Woningen - Koning Albertsfonds' - Belgisch Staatsblad, 23-30/09/1916, blz. 523-527

Besluit 'Koning Albertsfonds' (aansluitend op de besluitwet) - Belgisch Staatsblad, 23-30/09/1916, blz. 527-529

SITUERING:
Deze besluitwet en het bijhorend Koninklijk Besluit behandelen de oprichting van het Koning Albertsfonds, de openbare instelling in de schoot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die de getroffen bevolking in de eerste fase van de wederopbouw voorzag van noodwoningen.
Het Koning Albertsfonds werd bestuurd door een Beheerraad en een Algemene Bestuurder. De Beheerraad werd voorgezeten door de Minister van Binnenlandse Zaken en nam het algemeen bestuur op zich. De aanvragen voor de voorlopige woningen moesten aan hem worden gericht. Hij onderzocht die, nam de beslissing om al dan niet een woning toe te kennen en legde de huurprijs vast. (zie B, Besluit, art. 1, nrs. 1, 3, 11-13)
De Algemene Bestuurder had de leiding over het technische aspect van de werking van de instelling, zoals onder meer de verwerving van de bouwgronden, de plannen, het bouwen en het opleveren van de huizen (zie B, Besluit, art. 1, nr. 21).


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
A) Besluitwet
Art. 1: Er wordt een publieke instelling opgericht met de naam ‘Koning Albertsfonds’ om te voorzien, naarmate de omstandigheden het toelaten, in de eerste noodwendigheden van de huisvesting in de door de oorlog verwoeste gewesten van België.
Zijn zetel wordt gevestigd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Art. 2

Art. 3: De Staat stelt een eerste som van tien miljoen ter beschikking van het Fonds. Hij is bovendien gemachtigd de leningen te waarborgen die het Fonds aangaat.
Een krediet dat zal gedekt worden door middel van de buitengewone inkomsten van de schatkist zal met dat doel geopend worden op de begroting van het Ministerie van Financiën.
De Staat zal de voorlopige woningen die hem toebehoren en die hij later zal bouwen aan het Fonds mogen afstaan.
De kosten van bestuur van het Fonds zullen gedekt worden door een toelage die de staat mag verlenen.

Art. 4

Art. 5: De statuten van het Fonds worden vastgesteld en mogen gewijzigd worden bij koninklijk besluit.

Art. 6

Ondertekend door:
Koning Albert
Minister van Binnenlandse Zaken Paul Berryer
Minister van Financiën A. Van de Vyvere
Minister van Justitie H. Carton de Wiart

B) Besluit:
Art. 1: De publieke instelling opgericht onder de naam Koning Albertsfonds wordt beheerd door de volgende statuten:

I – Bestuur
1. Het Koning Albertsfonds wordt bestuurd door een Raad waaraan uitvoeringsorganen worden toegevoegd.

II – Beheerraad
A. Samenstelling
2. De Beheerraad is samengesteld uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter en tenminste vijf en ten hoogste dertien leden.
3. De Minister van Binnenlandse Zaken is Voorzitter van de Raad
4. – 6.
B. Zittingen
7. – 10.
C. Bevoegdheid, volmachten en verplichtingen
11. De Raad neemt het algemeen bestuur van het Fonds op zich.
Hij zorgt ervoor dat het Fonds in staat is te voorzien, wat betreft de woningen en hun inrichting, in de behoeften van de bevolking die tijdelijk dakloos is. Hij neemt met dat doel zo snel mogelijk alle nodige maatregelen. Hij vraagt aan de Regering, aan de provincie- of gemeenteoverheden, aan de comiteiten voor vluchtelingen of andere inrichtingen, alle inlichtingen en stukken (…) die hem van nut zouden kunnen zijn bij het vervullen van zijn taak.
De aanvragen voor voorlopige woningen worden hem bezorgd, hetzij door de belanghebbenden, hetzij door derde personen, hetzij door de aangestelde overheden. (…)
12. De Raad onderzoekt de zaken die voor hem worden gebracht of die hij bij zich aanhangig maakt. Met dat doel duidt hij onder zijn leden een of meerdere verslaggevers aan.
Hij mag ook commissies instellen van drie of vijf  leden, die de taak hebben geschreven of mondelinge verslagen op te maken. (…)
13. De Raad beslist over de onderzochte aanvragen of over de gevallen die hij bij zich aanhangig heeft gemaakt. Hij verleent of weigert de woningen die hij doet oprichten. Hij stelt het bedrag van de cijnzen vast, tenzij de omstandigheden vereisen dat de woning gratis is.
14. De Raad mag ook na onderzoek dringende herstellingen doen uitvoeren aan de beschadigde woningen of materialen bezorgen aan de slachtoffers van oorlogsschade. De herstellingen worden uitgevoerd onder toezicht van de uitvoeringsorganen van het Fonds. De Beheerraad stelt de voorwaarden vast waaronder deze herstellingen gedaan of deze materialen geleverd worden.
15. – 16.
17. De beslissingen van de Raad worden door zijn Secretaris aan de belanghebbende betekend.
18.

III - Uitvoeringsorganen
19. De uitvoeringsorganen bestaan uit een Algemene Bestuurder, een Secretaris, een Penningmeester en toegevoegd personeel.
20. De Algemene Bestuurder wordt buiten de Beheerraad door de Koning benoemd en afgezet. De Secretaris en de Penningmeester worden benoemd en afgezet door de Minister van Binnenlandse Zaken. (…)
21. De Algemene Bestuurder voert de beslissingen van de Raad uit.
Hij heeft in het bijzonder de leiding over het technisch gedeelte van de werken van het Fonds, namelijk het bouwen en het opleveren van de huizen, de kopen en overeenkomsten, de bouwgronden – waarvoor desnoods met toestemming van de overheden het openbaar domein mag benut worden –, de plannen, enz. Hij handelt wel pas na afspraak met de Beheerraad.
22.
23. De briefwisseling in verband met de uitvoering en het technisch gedeelte wordt ondertekend door de Algemene Bestuurder en de Secretaris.

IV. Vereffening
24.

Art. 2

Ondertekend door:
Koning Albert
Minister van Binnenlandse Zaken Paul Berryer
Minister van Financiën A. Van de Vyvere