Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
13-10-1921
Wijziging van de wet op de Hoven en Rechtbanken voor oorlogsschade

'Wet houdende wijziging van de wet op de Hoven en Rechtbanken voor oorlogsschade ten einde het herstel van oorlogsschade te bespoedigen' - Belgisch Staatsblad, 10/11/1921, blz. 9996-9997

SITUERING:
Naar artikel 2 van deze wet wordt verwezen in de begeleidende brief van het Bordereel der overeenkomsten, aan de hand waarvan de Hoofdstaatscommissaris overeenkomsten terugbezorgde aan de gemeente, nadat ze door de Minister van Economische Zaken waren goedgekeurd. Volgens dit artikel was de gemeente verplicht de overeenkomsten gedurende een jaar ter inzage te leggen op het gemeentehuis. Overeenkomsten met de Staatscommissaris waren toegestaan als het om aanvragen ging tot 50 000 frank.
De wet van 13/10/1921 is dezelfde als die van 23/10/1921, zie het erratum in het Staatsblad van 12/11/1921, blz. 10123.


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
De besluitwet van 23 oktober 1918 en de wet van 20 april 1921, samengebracht onder de titel ‘Wet op de hoven en rechtbanken voor oorlogsschade’, worden als volgt gewijzigd:

Art. 1

Art. 2: Artikel 42 wordt ingetrokken en door de volgende bepaling vervangen:
Het is de Staatscommissaris toegelaten een overeenkomst te sluiten met de geteisterde zonder de bekrachtiging van de rechtbank, als het bedrag van de aanvraag niet meer bedraagt dan 50 000 frank.
Deze overeenkomst is wel aan de goedkeuring onderworpen van de Minister van Economische Zaken.
Onverminderd de uitvoering van de overeenkomst blijft een exemplaar ervan ter griffie van de rechtbank voor oorlogsschade neergelegd ter inzage van het publiek gedurende een jaar. Bovendien wordt een exemplaar ervan gedurende een jaar ter beschikking van het publiek neergelegd ter secretarie van de gemeente waar de schade werd toegebracht.
Art. 22, alinea’s 2, 3 en 4, van de wet van 10 mei 1919 is toepasselijk op de overeenkomsten die volgens dit artikel zijn gesloten.

Art. 3-6

Ondertekend door:
Koning Albert
Minister van Economische Zaken A. Van de Vyvere
Minister van Justitie E. Vandervelde


stukken die met deze wet in verband staan

'Bordereel der overeenkomsten' 19-02-1920