Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
25-04-1920
Samenordening van de beschikkingen van de wet van 20/04/1920 en de wet van 23/10/1918

'Samenordening van de beschikkingen van de wet van 20 april 1920 met de van kracht blijvende beschikkingen van 23 oktober 1918' - Belgisch Staatsblad, 5/05/1920, blz. 3441-3451

SITUERING:
Naar artikel 42 van deze wet wordt verwezen in het contract waarin de geteisterde verzaakt aan een aanvraag voor oorlogsschadevergoeding. Dit artikel zegt dat de Staatscommissaris een overeenkomst mocht sluiten met de geteisterde zonder bekrachtiging door de Rechtbank, als het geëiste bedrag niet hoger was dan 10 000 frank en het vergelijk goedgekeurd werd door de Minister van Staathuishoudkundige Zaken.  

Naar artikels 63 en 64 wordt verwezen in het afschrift van het vonnis van de Rechtbank voor Oorlogsschade dat door de griffier aan de geteisterde werd bezorgd. Ze handelen over het recht om in beroep te gaan.


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
Art. 1-41
Art. 42: De Staatscommissaris is gemachtigd om, zonder bekrachtiging door de rechtbank, met de geteisterde tot een vergelijk te komen, wanneer de eis de 10 000 frank niet overtreft. Het vergelijk wordt wel ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Staathuishoudkundige Zaken.
Art. 43-62
Art. 63: De geteisterde en de Staatscommissaris hebben het recht om in beroep te gaan, zelfs in het geval van bekrachtiging.
(…)

Art. 64: (…)
Art. 65-91