Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
21-10-1918
Prijs des Konings

'Prijs des Konings bestemd als beloning voor de Belg die het beste praktisch ontwerp opmaakt voor het weer in staat van bebouwing brengen van de Belgische gronden door de oorlog verwoest.'
21/10/1918 - Belgisch Staatsblad, 10-11/11/1918, blz. 967-968

'Prijskamp van hoevenherbouwing. 1920. Prijs des Konings'
8/04/1920 - Niet teruggevonden in het Belgisch Staatsblad. Bron: Publicatie van de wettekst door het Ministerie van Landbouw, Gemeentearchief Langemark-Poelkapelle

SITUERING:
De Prijs des Konings was een wedstrijd die in 1918 voor het eerst werd ingericht door de Dienst voor het herinrichten van de landbouw van het Ministerie van Landbouw en toen nog bedoeld was om een goed ontwerp te selecteren voor het herstel van landbouwgronden (zie A, Prijs des Konings, 21/10/1918, art. 1).
In 1920 was de wedstrijd geëvolueerd tot een ‘Prijskamp van Hoevenherbouwing’, waarmee een ontwerp werd beloond voor de heropbouw van een modern landbouwbedrijf (zie B, Prijskamp van hoevenherbouwing, 8/04/1920, art. 1). De prijs bedroeg 25 000 frank. Baron Pecsteen, de voorzitter van de Provinciale Commissie tot Verfraaiing van het Landelijk Leven, en L. Boereboom, de bestuurder van de Dienst voor het herinrichten van de landbouw, waren lid van de wedstrijdjury.
Om in aanmerking te komen, moest de hoeve gelegen zijn in de regio die ook van toepassing was voor de wet op het landbouwherstel van 15/11/1919 (zie B, art. 2).


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:

A) Prijs des Konings, 21/10/1918
Art. 1: Er wordt een prijs ingesteld van 25 000 frank als beloning voor de Belg die het beste ontwerp opmaakt voor het spoedig in staat van bebouwing brengen van de gronden die in België momenteel onbebouwbaar zijn.
De prijs zal niet worden toegekend als geen enkel ontwerp een voldoende nauwkeurige en praktische oplossing biedt.

Art. 2: De (…) verdienste van de ontwerpen zal beoordeeld worden door een jury van vijf door de Koning te benoemen leden.
(…)

Art. 3: De mededingers zullen hun ontwerp, samen met alle verklarende uiteenzettingen, berekeningen, plans en gelijk welke andere bewijsstukken moeten sturen naar de Minister van Landbouw en Openbare Werken binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop het bezoeken van de plaatsen toegelaten zal zijn. (…)

Art. 4: De Minister van Landbouw en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

B) Prijskamp van hoevenherbouwing, 8/04/1920
Art. 1: De ‘Prijs des Konings’, zijnde 25 000 frank, is bestemd ter beloning voor de beste uitvoering van de gezamenlijke gebouwen van een hoeve, daarin begrepen de nodige werktuigen voor het bedrijf en de meubilering van het woonhuis, uitvoering die, volgens de beslissing van een door Ons te benoemen jury, het meest zal voldoen aan de eisen van de gezondheidsleer, de hedendaagse landbouwtechniek en de schoonheidsleer, met inachtneming nochtans van de eigenaardigheden van de stijl van de streek.

Art. 2: Behalve de bij artikel 3 voorziene uitzonderingen mogen alle landbouwinrichtingen, gelegen binnen de omtrek bepaald bij KB van 23 januari 1920 en die volledig voltooid zijn op 31 december 1920, aan de prijskamp deelnemen. Is het aantal mededingers niet groter dan vijf, dan wordt de Minister van Landbouw gemachtigd om de omschrijving van de prijskamp uit te breiden over het gebied dat grenst aan het gebied vastgesteld in artikel 2.

Art. 3: De bedrijven groter dan 10 hectaren en de bedrijven gebouwd door de staat of voor gemeenschappen worden buiten de prijskamp gesteld.

Art. 4: Worden benoemd tot juryleden:
Voorzitter: Baron Pecsteen, voorzitter van de provinciale afdeling tot verfraaiing van het landleven
Leden: HH. Boereboom, bestuurder van de bijzondere dienst van landbouwherstelling, in Brugge,
(…)

Art. 5 – 7

Art. 8: De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
 


stukken die met deze wet in verband staan

'Prijs des Konings. Inlichtingen voor de mededingers'21-10-1918