Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
22-10-1918
Diensten voor de wederopbouw van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken

Koninklijk Besluit ‘Bijzondere Dienst voor het heropbouwen der door den oorlog verwoeste streken in West-Vlaanderen – Oprichting’
22/10/1918 - Belgisch Staatsblad, 27-31/10 en 1-2/11/1918, blz. 906-907

Koninklijk besluit ‘Instelling van den Dienst voor het herinrichten van den landbouw. Wijzigingen aan de bevoegdheden der landbouwdiensten’
20/01/1919 - Belgisch Staatsblad, 1/02/1919, blz. 373 – 376

SITUERING:
Het Koninklijk Besluit van 22/10/1918 behandelt de oprichting van de ‘Bijzondere Dienst voor het heropbouwen der door den oorlog verwoeste streken in West-Vlaanderen’, die nog tijdens de oorlog ontstond binnen het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken om het herstel van de verwoeste gebieden in West-Vlaanderen te bestuderen en voor te bereiden. Deze dienst nam in dat opzicht tijdelijk de bevoegdheid van een aantal bestaande diensten van het ministerie over om doelgericht te kunnen zoeken naar oplossingen om de landbouwgronden terug bebouwbaar te maken en daarnaast ook de aanpak te organiseren van de heropbouw van de gemeentewegen en de dorpen en steden. De dienst werd verondersteld daarvoor samen te werken met de gemeentelijke en provinciale besturen.  (zie A, art. 1)

In 1919 richtte de Minister van Landbouw, wiens departement op dat moment gescheiden was van dat van Openbare Werken, de ‘Dienst voor het herinrichten van den landbouw’ op, waarin de eerder ontstane ‘Bijzondere Dienst voor het heropbouwen der door den oorlog verwoeste streken in West-Vlaanderen’ met zijn takenpakket werd opgenomen. Het ontstaan van deze nieuwe dienst wordt behandeld in het Koninklijk Besluit van 20/01/1919. Als een van de opdrachten van deze dienst gold de herverdeling van de landbouwproducten en –werktuigen (zie B, art. 2). Naast de Dienst voor het herinrichten van de landbouw was er sprake van de Dienst der Wegen en het Algemeen Bestuur van Waters en Bosschen, waarvan de bestuurders samen de algemene lijn van de heropbouw moesten uitzetten. De Dienst der Wegen werd verantwoordelijk gesteld voor het herstel van de gemeentewegen, de waterwegen en de opmaak van onder meer de (algemene)  inrichtingsplannen. (zie Verslag aan de Koning, blz. 373-375)

Zie ook de wetten van 30/08/1920 en 19/08/1923.


SELECTIE VAN RELEVANTE ARTIKELS:
A) KB Bijzondere Dienst voor het heropbouwen der door de oorlog verwoeste streken in West-Vlaanderen, 22/10/1918
Art. 1: Binnen het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken wordt een bijzondere dienst opgericht voor het heropbouwen van de door de oorlog verwoeste streken in West-Vlaanderen.
Deze dienst zal zich bezighouden met alle vraagstukken die tot de bevoegdheid behoren van de beheren die afhangen van het Departement van Landbouw en Openbare Werken, namelijk het Beheer van Landbouw, het Beheer van Waters en Bossen, het Beheer der Gemeentewegen en het Beheer der Burgerlijke Gebouwen.
Hij zal de vraagstukken moeten onderzoeken rond het opnieuw bruikbaar maken van de grond in land- en bosbouwopzicht, het afvloeien van het water van de overstroomde gebieden, het herstellen van de gemeentewegen en het weer opbouwen van vernielde steden en dorpen.
Hij zal relaties moeten onderhouden met de andere openbare besturen telkens als de oplossing van die vraagstukken het vereist, en ook met de provinciale en gemeentelijke overheden.

Art. 2: De samenstelling van het personeel van deze dienst zal geregeld worden door de Minister van Landbouw en Openbare Werken.

Art. 3: Deze dienst zal zijn zetel hebben in West-Vlaanderen.

Art. 4: De Minister van Landbouw en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

B) KB Dienst voor het herinrichten van den landbouw, 20/01/1919
Art. 1: Er wordt bij het Ministerie van Landbouw een dienst ingesteld voor het herinrichten van de landbouw.

Art. 2: Die dienst wordt in het bijzonder belast met:
a) de vraagstukken over het herstel van de landbouw in de verwoeste streken
b) het aankopen, in beslag nemen, invoeren en verdelen van de landbouwproducten of van de stoffen, werktuigen, enz. die nodig zijn voor het landbouwbedrijf
c) de relaties met de ministeriële departementen, de openbare diensten en verschillende inrichtingen wat betreft de vraagstukken rond het herstel van de landbouw.

Art. 3: Het hoofdbeheer van het Ministerie van Landbouw omvat:
Het kabinet van de Minister
Het algemeen secretariaat
Het beheer van land- en tuinbouw
Het beheer van waters en bossen
Het beheer der gemeentewegen

Art. 4:  Het beheer van land- en tuinbouw omvat twee algemene besturen.

Art. 5: Het eerste algemeen bestuur van het beheer van land- en tuinbouw heeft onder zijn bevoegdheid:
1) De dienst voor het herinrichten van de landbouw
2) De veeartsenijdienst
3) De dienst voor het kweken en verbeteren van rassen van huisdieren
4) De dienst der landbouwverenigingen en der landbouwstatistiek

Art. 6

Art. 7: De Minister zal de bevoegdheden vaststellen van de beheren en de diensten, de inrichting en de werking van hun kantoren en de samenstelling van hun personeel.

Art. 8: Het koninklijk besluit van 8 mei 1908, over de instelling van de Landelijke Dienst, is ingetrokken.

Art. 9: De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.