Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact
Geteisterden

SITUERING:
Het woord ‘geteisterden’ was de gangbare term om de door de oorlog getroffen bevolking aan te duiden. 

PLAATS VAN DEZE ACTOR IN HET GEMEENTELIJK WEDEROPBOUWARCHIEF:
Aangezien de gemeente als doorgeefluik fungeerde voor schadedossiers van privépersonen, zowel naar de Rechtbank voor Oorlogsschade als naar centrale overheidsdiensten zoals de Dienst der Verwoeste Gewesten, zijn van individuele inwoners of ‘geteisterden’ heel wat documenten in het gemeentearchief terug te vinden. Om te beginnen zijn er de overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de minnelijke schikkingen met de Staatscommissaris of de Landbouwherstellingscontracten, en de aanvraagformulieren daarvoor. Daarnaast zijn er de bouwtekeningen die werden ingediend in het kader van het systeem van de voorlopige woningen en het systeem van Heropbouw door de Staat. Daar hoorde een persoonlijke brief bij waarin de geteisterde de toestemming vroeg om in die regeling in te stappen.

In sommige gemeentearchieven wordt archief van de plaatselijke samenwerkende vennootschap voor oorlogsschade bewaard. Daarin zitten onder meer reeksen brieven met gestandaardiseerde informatie over de status van schadedossiers, zoals bijvoorbeeld een overzicht van ontvangen aanvragen voor voorschotten of een borderel van stortingen als gevolg van overeenkomsten met de Rechtbank.stukken die met deze actor in verband staan

'Aanvraag om voorloopig huis' 16-04-1920

'Aanvraag tot herstel van landerijen' 16-04-1920

'Aanvraag tot voltooiing van herstelde gronden' 16-04-1920

'Afstand' 11-08-1927

'Akte van afstand van onroerend goed' 28-01-1927

'Beslissingen Mod. T4' 10-06-1925

'Bijvoegsel aan het Landbouwherstellingscontract' 03-04-1925

'Boek der Leden' van Samenwerkend Vennootschap De Hoop in Zonnebeke 03-04-1925

'Bordereel der overeenkomsten' 19-02-1920

'Heropbouwing door den Staat. Bekrachtiging' 23-12-1926

'Herstel van landerijen' 25-05-1920

'Herstel van Landerijen. Staat van Uitbetaling' 25-05-1921

'Herstel van landerijen. Volmacht' 21-04-1920

'Landbouw oorlogsschade en vergoeding. Verklaring der schade. Verklaring van de vergoeding der schade' 11-08-1920

'Model T2' 03-10-1922

'Overeenkomst Mod. T1' 22-02-1923

'Plan pour la reconstruction d'une maison de commerce. Caf In de Zandberg' 17-01-1925

'Premie aan de opbouwers. Formulier B' 17-01-1925

'Premin aan de bouwers. Formulier A' 25-04-1930

'Verklaring dat men niet in beroep gaat' 25-04-1930

'Volmacht' 25-04-1930

Aanvraagformulier voor het systeem van Heropbouw door de Staat 25-04-1930

Afschrift van een brief van een inwoner 14-10-1920

Brief van een inwoner 16-09-1921

Brief van een landbouwer 10-04-1920

Tekening van een voorlopige woning 10-04-1920

Verklaring over de al uitgevoerde 'wederbelegging' 10-04-1920

Verklaring over de inbezitname op eigen risico van een gebouw 12-04-1924

Verklaring tot staving van de aanvraag om voorschot 12-04-1924